Polityka prywatności
I. Wprowadzenie
1.    Prywatność osób korzystających z usług Gniazdo Żubra i odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza polityka („Polityka prywatności”) określa zasady przetwarzania i ochrony przekazanych nam danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”);
2.    Informujemy, że Polityka prywatności ma zastosowanie jedynie do wykorzystywania danych osobowych, które uzyskaliśmy samodzielnie, nie odnosi się do Twoich danych osobowych pozyskanych w ramach Twoich działań z osobami trzecimi.
II. O nas
1.    Administratorem danych osobowych jest Gniazdo Żubra Vladlena Hniezdilova, ul. Chopina 11, 20-026 Lublin, NIP: 723-164-05-71, zwana dalej Gniazdo Żubra (wszelkie odwołania jak „my”, „nas” „nasze” również dotyczą Gniazdo Żubra)
2.    Jeżeli masz pytania odnośnie Polityki prywatności lub chcesz skorzystać z praw określonych w Polityce prywatności, prosimy o kontakt na e-mail: g.zubra@outlook.com lub na adres Gniazdo Żubra Vladlena Hniezdilova ul. Chopina 11, 20-026 Lublin
III. Zbieranie danych osobowych
1.    Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:
§ informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;
§ informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z witryny www.vrproject.com.pl, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;
§ informacje, takie jak adres e-mail, które podajesz podczas rejestracji w naszej witrynie internetowej;
§ informacje wprowadzane podczas tworzenia profilu w naszej witrynie — na przykład imię i nazwisko, zdjęcia profilowe, płeć, data urodzin, status związku, zainteresowania i hobby, dane edukacyjne i dane dotyczące zatrudnienia;
§ informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które podajesz w celu skonfigurowania subskrypcji naszych e-maili lub biuletynów;
§ informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej;
§ informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz;
§ informacje dotyczące wszystkiego, co kupujesz, usług, z których korzystasz lub transakcji dokonywanych za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i dane karty kredytowej;
§ informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;
§ wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz.
2. Zanim ujawnisz nam dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami
IV. Korzystanie z Twoich danych osobowych
1.    VR project przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach obowiązującego prawa, zawartych umów, zaakceptowanych regulaminów usług lub podczas dokonywania rezerwacji poprzez system rezerwacyjny Bookero umieszczony na stronie internetowej www.vrproject.com.pl.
2.    Dane osobowe przetwarzane są w granicach udzielonej zgody przede wszystkim w celu:
§ realizacji zawartej umowy na świadczenie usług w salonie wirtualnej rzeczywistości VR project;
§ realizacji umów przyszłych świadczonych w salonie wirtualnej rzeczywistości VR project;
§ administrowania naszą stroną internetową i biznesem;
§ umożliwienia korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej, przede wszystkim rezerwacji online;
§ wysyłania towarów zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej;
§ świadczenia usług zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej;
§ wysyłania do ciebie wyciągów, faktur i przypomnień o płatnościach oraz odbioru płatności od Ciebie;
§ przesyłania niemarketingowej komunikacji handlowej;
§ wysyłania powiadomień e-mail, o które prosiłeś;
§ wysyłania naszego newslettera e-mail, jeśli o to poprosiłeś (możesz nas w każdej chwili poinformować, jeśli nie chcesz już otrzymywać newslettera);
§ przesyłania informacji marketingowych dotyczących naszej działalności lub aktywności starannie wybranych stron trzecich, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, pocztą lub, jeśli wyraziłeś na to zgodę, pocztą elektroniczną lub podobną technologią (możesz nas o tym poinformować w dowolnym momencie, jeśli nie chcesz już otrzymywać komunikatów marketingowych);
§ dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o naszych użytkownikach (ale te osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych informacji);
§ zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Ciebie lub dotyczącymi Ciebie w związku z naszą witryną;
§ zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom;
§ weryfikacji zgodności z warunkami korzystania z naszej strony internetowej (w tym monitorowanie prywatnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem naszej prywatnej usługi przesyłania wiadomości);
§ innych zastosowań.
V. Ujawnianie danych osobowych
1.    Możemy ujawniać Twoje dane osobowe naszym pracownikom, członkom kadry kierowniczej, przedstawicielom, dostawcom lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszych zasadach Polityki prywatności;
2.    Niektóre twoje dane będą przekazywane serwisom płatniczym obsługującym nasze usługi online – przy czym pamiętaj, że dane dotyczące kart płatniczych pozostawiasz zawsze u operatora płatności elektronicznych (np. tpay), a my ich nie zbieramy i nie przechowujemy;
3.    Nie będziemy bez Twojej wyraźnej zgody przekazywać danych osobowych stronom trzecim, lub jakimkolwiek innym związanym z nimi stronom trzecim, w celach marketingu bezpośredniego.
4.    Możemy również ujawniać Twoje dane osobowe:
§ w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
§ w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi;
§ w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom);
§ nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) jakiejkolwiek działalności lub aktywów, które sprzedajemy (lub rozważamy); i
§ wszelkim osobom, które wedle naszej zasadnej opinii mogą wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie takich danych osobowych, jeśli wedle zasadnej rozsądnej opinii, istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ nakaże ujawnienie takich danych osobowych
5. Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszych zasadach ochrony prywatności nie będziemy udostępniać osobom trzecim informacji dotyczących użytkownika.
VI. Zachowywanie danych osobowych
1.    Twoje dane będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo powyżej w ramach wskazania na cele i podstawy przetwarzania danych.
2.    Niezależnie od innych postanowień zachowamy dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe:
§ w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
§ jeśli uważamy, że dokumenty mogą mieć znaczenie dla wszelkich toczących się lub przyszłych postępowań sądowych; i
§ w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom).
VII. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
1.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:
§ prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
§ prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
§ prawo do usunięcia danych;
§ prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
§ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać nam szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
§ prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
§ prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).
2. W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail g.zubra@outlook.com  Proszę pamiętać, że przed realizacją Pana / Pani uprawnień będziemy musieli odpowiednio Pana / Panią zidentyfikować.
VIII. Bezpieczeństwo danych osobowych
1.    Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie Twoich danych osobowych.
2.    Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe, które podasz na naszych bezpiecznych serwerach (chronionych hasłem i zaporą).
3.    Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe zawierane za pośrednictwem naszej strony internetowej będą chronione technologią szyfrowania.
4.    Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.
5.    Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła używanego do uzyskania dostępu do naszej strony internetowej; nie poprosimy Cię o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy logujesz się na naszej stronie internetowej).
IX. Ciasteczka
1.    Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich.
2.    Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie pozwala nam na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie na naszej stronie.
X. Zmiany i aktualizacje
Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej wersji. Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie zmiany w tych zasadach. Możemy powiadomić Cię o zmianach w niniejszej polityce za pośrednictwem poczty elektronicznej lub prywatnego systemu przesyłania wiadomości na naszej stronie internetowej.

Made on
Tilda